Journal of Aviation and Space Studies Kapağı
Yayıncı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
e-ISSN
2757-7317
Başlangıç Yılı
2020
Dil
Türkçe, İngilizce
Durumu
Aktif
Dizin
Havacılık Dizini
Yayın Aralığı
Yılda 2 Sayı

Son Sayı (Latest Issue) - Yıl 2022 Cilt 3 Sayı 1

Abstract (Özet)

Günümüzde uçak bakım-onarım sektöründe kullanılan envanterin yönetimi önemli bir konudur. Yedek parça envanteri bir diğer deyişle component envanteri bu tip firmaların ana sermaye kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple uçak bakımıyla uğraşan kuruluşların yedek parça stoğunu etkin bir şekilde yönetmesi önemli ve hassas bir konudur. Yedek parça envanterinin etkin ve rasyonel şekilde yönetilmesi şirketlere önemli maliyet avantajları sağlayacaktır. Firmalar bir yandan hizmet seviyelerini yükseltmeye çalışırken diğer yandan ise stok maliyetlerini minimum seviyelerde tutmayı hedeflerler. Yedek parça envanterinin efektif olarak yönetilebilmesi için öncelikle gelecekle ilgili talep tahmininin doğru yapılması gerekmektedir. Bunun için parça yapısına uygun teknikler kullanılmalıdır. Tahminden sonraki aşama ileride stoksuzlukla karşılaşmamak için yeterli güven seviyesinde elde stok bulundurmaktır. Bunun için talepler dağılımlara uydurularak formülize edilirler. Bu çalışmada, havacılık bakım onarım sektöründe havayolu firmalarının uçaklarına bakım ve yedek parça hizmeti sunan yerel bir firmaya ait komponent verileri kullanılmıştır. Veri setine ilişkin talep kalıpları incelenmiş ve onlara kesikli tahmin yöntemleri uygulanmıştır. Daha sonra stokta bulundurulması gereken yedek miktarlarını belirlemek için çeşitli dağılımlardan yararlanılarak kıyaslama yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmanın havacılık sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara yedek parça stok yönetimi ve talep tahmini açısından ışık tutacağı ve fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Abstract (Özet)

Bir ülkenin veya organizasyonun gelecekte nerede olmak istediğini ifade eden vizyonu çerçevesinde ve varoluş misyonu doğrultusunda amaçlarını, kaynaklarını, yol haritasını, teknik ve taktiklerini metodolojik, uzun vadeli ve ufak adımlardan başlayarak üst düzey kararlara kadar giden seviyede planlamasına stratejik planlama denmektedir. Lojistik ise, günümüzde en son teknoloji ve globalleşme göz önüne alınarak kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinde bir mal veya hizmetin elde edilmesinden başlayarak, ömür devri boyunca karşılaşılabilecek tüm faaliyetleri de içerecek şekilde satılması veya elden çıkarılmasının da ötesindeki tüm uygulamaların sistematik olarak planlanması ve icra edilmesi olarak tanımlanabilir. Ülkeler lojistik kabiliyetleri ve performanslarını da dikkate alarak doğru gelecek öngörüleri ile etkili bir stratejik planlama yapar ve yaptıkları plana uygun hareket ederlerse ekonomik olarak güçlü ve gelişmiş bir ülke haline gelerek muadillerine karşı avantaj sağlayabilirler. Lojistiğin içerisinde son yıllarda hacmi ve etkinliği giderek artan havayolu lojistiği de elde edilebilecek avantaja katkıda bulunabilir. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de Lojistiğin stratejik planlama kapsamında karşılaştırması yapılarak Türkiye’deki havayolu lojistiğinin katkısı araştırılmıştır. Araştırmada literatürde yer alan dünya bankası gibi saygın uluslararası örgütlerin resmi raporları ile başta T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer ülkelerin resmi verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak; lojistiğin basit bir maliyetten ziyade stratejik planlama gerektiren bir faktör olduğunun anlaşıldığı, gelecekte ülkeler için daha da önemli bir yere sahip olacağı, lojistik ağın globalleşmesi ile bilgi sistem teknolojilerindeki muazzam gelişme ile özellikle havayolu lojistiğinin genel içerisinde payının artacağını lojistiğin yeni as elemanı olacağı tespit edilmiştir.

Abstract (Özet)

Örgütsel verimliliği artırmayı amaçlayan bir yönetim tekniği olan kriz yönetimi, kurum ve kuruluşları doğal afetler gibi beklenmeyen olaylar karşısında hazırlıklı kılmak ve değişen çevreyi kontrol altında tutmak açısından önemli bir yönetim aracıdır. Ormanlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli faktörlerin tehdidi altındadır. Bunlardan orman yangınları neredeyse her yıl farklı büyüklükte ormanın zarar görmesine ve orman alanlarının kaybına neden olmaktadır. Türkiye’de kamu yönetimi kapsamında ormanların yangından korunmasına yönelik koruyucu, önleyici ve meydana gelen yangınların söndürülmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı kriz ve kriz yönetimi kavramlarını orman yangınları kapsamında incelemek ve Türkiye’de yaşanan orman yangılarının önlenmesi ve söndürülmesi kapsamında hava araçlarının kullanım etkinliğini arttırmaktır. Ayrıca orman yangınları sırasında toplumda oluşan tepkinin azaltılması ve doğanın korunmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, kriz yönetimi ve orman yangınlarına yönelik akademik yayınlar ile ilgili otorite, kurum ve kuruluşların yayımları ikincil veri kaynağı olarak ele alınmıştır. Elde edilen veriler literatür taraması yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde havacılığın kullanımına yönelik bir perspektifte ele alınmıştır. Araştırmamızda orman yangınlarına müdahale ve önleme tedbirlerinin geliştirilmesine ve bu kapsamda hava araçlarının daha etkin kullanımına yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Son dönemde yaşanan orman yangınları göstermiştir ki yangınlar ve yangınlara müdahalede geç kalınan her saniyede toplumsal tepki giderek artmakta ve bu olaylar yönetimin bir eksikliği olarak görülmektedir. Çalışmamızda yer verilen değerlendirmeler ile toplumda oluşan tepkinin azaltılması ve yönetimin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca doğanın korunmasına katkı sağlanacaktır.